Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Akbar Huseynov, se sídlem Krátká 2100, Milovice - Boží Dar 289 24, zapsán v Živnostenském rejstříku ČR od 16.04.2019, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Lysá nad Labem. (dále jen ,,Prodávající”)

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, vyzvednutím zboží v síti partnerských prodejců prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 

2. Záruční podmínky

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci. V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový, a to bezplatně.

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. 

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

 

3. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře).

Záruční lhůta činí:

  • Nové zboží: 24 měsíců
  • Použité zboží: minimálně 6 měsíců
  • Zánovní: minimálně 20 měsíců

Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

 

4. Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Není-li uvedeno jinak, je místem pro uplatnění reklamace společnost Akbar Huseynov, se sídlem Krátká 2100, Milovice - Boží Dar 289 24.

Kupující může uplatnit reklamaci osobně na adresu

Akbar Huseynov

Rubensová 2237/2, Praha 10

Tel: +420 777 033 995

info@cellparts.cz

nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání zboží k reklamaci touto formou je kupující povinen přiložit reklamační formulář, který je ke stažení zde.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou hradí přepravné kupující. Zásilka která bude zaslána na náklady prodávajícího nebude přijata.

Zásilka s vadným zbožím musí obsahovat:

  • Reklamované zboží včetně kompletního příslušenství
  • Originál, nebo kopii prodejního dokladu
  • Řádně vyplněný reklamační formulář!

Kupující je povinen předat zboží kompletní, a patřičně zabalený v ochranném materiálu, který vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – ideálně v původním obalu. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, které není dostatečně zabaleno a předáno s výše požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

  • Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis
  • Odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu
  • Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat..

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

5. Závěrečná ustanovení

"V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)."

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 29.04.2021.


Druhy zboží a záruka

Náhradní díly Kupující spotřebitel má nárok na 24 měsíční záruku v případě nákupu nového dílu, v případě dílů SWAP může být záruka smluvní. U odběratelů zboží jež jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, má záruční dobu:

- v délce trvání 12 měsíců na příslušenství (nabíječky, pouzdra...)

- v délce trvání 6 měsíců na kapacitu baterie

- v délce trvání 3 měsíců na náhradní díly (dotyková skla, lcd displeje, flex pásky, sluchátka...) 

Záruka se nevztahuje na neodbornou montáž, instalací náhradních dílů, díly je nutné testovat před lepením nebo instalací bez sundání podlepů. Náhradní díly jsou určeny pro odbornou montáž v servisním středisku. Pokud nebude dodrženo, nemusí být reklamace uznána. LCD displeje Samsung otestujte před nalepením. Záruka se nevztahuje, pokud díl není měněn v autorizovaném servisu Samsung. Zboží se před odesláním kontrolujte, například jestli nejsou poškozený flex kabely, poškozený LCD nebo dotyk atd.
 

 

Jak reklamovat

Zboží pečlivě zabalte včetně kopie či originálu stvrzenky a reklamačního formuláře zašlete prostřednictvím kurýra či poštou na adresu:

Akbar Huseynov

Rubensová 2237/2, Praha 10

Tel: +420 777 033 995

info@cellparts.cz

Pokud nemáte možnost vytisknout a vyplnit reklamační formulář, napište na list bílého papíru jméno a adresu pro zpětné zaslání, kontakt, podrobný popis závady s podpisem zákazníka. Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučuji reklamační formulář (níže ke stažení) vyplnit.

Reklamovat zboží můžete také osobně na naši pobočce Rubensova 2237/2, Praha 10. V tomto případě s sebou je nutné mít pouze zboží určeno k reklamaci a stvrzenku.

O přijetí zboží na reklamaci a její vyřízení budete informováni emailem či textovou zprávou.

Zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty!

Reklamační formulář ke stažení zde.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na naší emailové adrese info@cellparts.cz nebo na telefonním čísle +420 777 033 995.

Děkují