Vrácení zboží

Kupující může uplatnit vrácení zboží osobně na adresu

Akbar Huseynov

Rubensová 2237/2, Praha 10

Tel: +420 777 033 995

info@cellparts.cz

nebo zasláním zboží přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání zboží touto formou je kupující povinen přiložit reklamační formulář, který je ke stažení zde.

V případě zaslání vadného zboží přepravní službou hradí přepravné kupující. Zásilka která bude zaslána na náklady prodávajícího nebude přijata.

Zásilka s vráceným zbožím musí obsahovat:

  • Vrácené zboží včetně kompletního příslušenství
  • Originál, nebo kopii prodejního dokladu
  • Řádně vyplněný formulář!

Kupující je povinen předat zboží kompletní, a patřičně zabalený v ochranném materiálu, který vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – ideálně v původním obalu.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy: Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. O odstoupení nás, prosím, nejprve informujte na emailu info@cellparts.cz. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Akbar Huseynov, se sídlem Krátká 2100, Milovice 28924, identifikační číslo: 08092435, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Akbar Huseynov, Rubensová 2237/2, Praha 10, nebo e-mailem na info@cellparts.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 
Důsledky odstoupení od smlouvy: Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny. Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.
 
Toto 14denní odstoupení platí jen pro fyzické osoby, které nejednají v souvislosti s vlastním podnikáním.